COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 7 พาร์ 3 ระยะ 180 หลา HCP INDEX 11

217 Yards

198 Yards

184 Yards

151 Yards

Hole No. 7

หลุม 7 พาร์ 3 ระยะ 180 หลา HCP INDEX 11

หลุมนี้ถ้าธงอยู่ด้านซ้ายหรือกลางจะค่อนข้างง่าย แต่ถ้าอยู่ด้านขวาจะยากเพราะถ้าจะตีให้ข้ามต้นไม้และบังเกอร์ ซึ่งมีจำนวน 4-5 บ่อ ล้อมต้นไม้เอาไว้ ถ้าธงอยู่บน ถ้าจะสู้ต้องใช้เหล็กยาว หรือหัวให้ข้ามต้นไม้ หรือจะวางด้านซ้ายของ
กรีนแล้วพัตก็ได้เพราะสภาพกรีนมีสโลบไม่มาก