COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 11 พาร์ 5 ระยะ 460 หลา HCP INDEX 16

504 Yards

488 Yards

460 Yards

415 Yards

Hole No. 11

หลุม 11 พาร์ 5 ระยะ 460 หลา HCP INDEX 16

หลุมนี้เป็นหลุมพาร์ 5 สั้น ค่อนข้างง่ายช๊อตที่ 1 ควรเล็งต้นสนหลัง ที-ออฟ หลุม 12 ควรระวังบังเกอร์ ซ้าย-ขวา ถ้ามาแล้ว สามารถสู้ 2 ออนได้เลยเพราะมีพื้นที่ด้านซ้ายของกรีนแต่ถ้าใครตกทราย ควรตีเหล็กสั้นเซฟไว้ก่อนระยะ 100 หลา ได้