COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 13 พาร์ 3 ระยะ 133 หลา HCP INDEX 18

167 Yards

153 Yards

133 Yards

124 Yards

Hole No. 13

หลุม 13 พาร์ 3 ระยะ 133 หลา HCP INDEX 18

หลุมนี้สั้นและไม่ยากเท่าไหร่ ถ้าธงอยู่กลาง-บน จะง่ายแต่ถ้าอยู่หน้า
และขวาจะค่อนข้างยากเพราะต้องตีข้ามบังเกอร์แต่ถ้าไม่ หวังเบอร์ดี้และจะง่ายเล็งกลางกรีนไว้ก่อน