COURSE LAYOUT

Par
0
Yard
0
Hole
0

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
หลุม 1 พาร์ 4 ระยะ 382 หลา HCP INDEX 5

445 Yards

420 Yards

382 Yards

326 Yards

Hole No. 1

หลุม 1 พาร์ 4 ระยะ 382 หลา HCP INDEX 5

Dog leg ซ้าย หลุมนี้ควรตีเล็งด้านขาวมือของต้นปาล์มเล็กน้อย
แต่สำหรับคนตีไกลก็สามารถตีเล็งด้านซ้ายมือของต้นปาล์มได้เพราะระยะต้นปาล์ม และ ที-ออฟข้ามต้นปาล์มประมาณ 176 หลา shot 2 ก็จะเหลือประมาณ 130-150 หลา ก็สามารถขึ้นกรีนได้ง่ายขึ้น